Mel. ??? : Sou wie's g'unge wärd
Krabbe CD Nr. 1 " Erbarmungslos Gut "

DE STINKER
Mer lude mol Bekonde bei uns zum Esse eu , 
moi Fraa, die macht de Kühlschronk uff , 
en Hondkees, kreischt se feu . 
Sie stellt en gonz gemütlich mädde uff de Disch , 
da rümpften die die Nase, denn sie kannten so was nicht. 
En Hondkees der muß stinke, en Hondkees muß sou soi . 
In Essisch, Eel un Zwiwwel , do schmeckt er oafach feu, 
un dodezu e Gläsel gute Äppelwoi , 
do konn mer räscht gut oabbloase un stinke owedreu. 
En Hondkees stinkt , schun gejen Wind, 
er stinkt hold sou wie'n Hondkees stinkt 
En Hondkees stinkt , schun gejen Wind, 
er stinkt hold sou wie'n Hondkees stinkt

Bei uns, do gibt's noch Esse sou wie des früher war, 
mit Zwewwel un mit Knowlisch, wie einst bei Großmama. 
Kumm ich donn vun de Ärwed hoam un stej donn in de Kisch, 
donn brenne mer die Aache vun dem veele Knowelisch . 
Alle En Knowelisch der muß stinke, en Knowelisch muß sou soi. 
In Bohnesupp, in Linsesupp gehört er oafach neu. 
Der stinkt hold gonz barbarisch, als wär er inne faul 
un wonn de jemond küsse duscht, donn stinkschde aus em Maul. 
En Knowelisch stinkt, schun gejen Wind, 
er stinkt hold sou wie'n Knowelisch stinkt 
En Knowelisch stinkt, schun gejen Wind, 
er stinkt hold sou wie'n Knowelisch stinkt.

Ja, monscher der hot Blähunge, 
un monschen ploogt de Wind. 
Des is sou bei Erwochsene un sou is des beim Kind. 
Un läßt donn sou e Bobbelsche mol oaner in die Hoos , 
donn hot des Kind en Bumbes mocht, vielleicht a noch mit Soß. 
En Bumbes der muß stinke, en Bumbes muß sou soi , 
nur wonn er rischdisch stinke dut, donn is en Bumbes feu. 
Er krawwelt aus de Hosse un stinkt donn wie die Pescht 
un wonn de donn fescht schnaufe duscht, 
donn wird ders gonz schee schlecht. 
En Bumbes stinkt, schun gejen Wind, 
er stinkt hold sou wie'n Bumbes stinkt.

Un wonn mer rischdisch nochdenke,
donn fällt uns aa noch eu 
Es gibt aa noch die Stinkefieß, die stinke net sou feu.
Un oans noch waaß ein jeder, der Mescht beim Bauer riescht. 
Un donn gibt's noch die Stinker, die mache alles mies . 
Doch die die kenne nix dezu , die sin hold oafach sou. 
Un solche Stinker wolle mer aa garnet bei uns hou. 
Mer kumme jetzt zum Ende, zum Ende vun der G'schischt 
un die Moral is oafach die, fär Stinker is des Stinke Pflicht. 
Egal wie's stinkt , egal wie's riescht, 
fär Stinker is des Stinke Pflicht.
Egal wie's stinkt , egal wie's riescht, 
fär Stinker is des Stinke Pflicht.

Strofe & 2 unbekannter Texter
Strofe 3 & 4 
Gegeben vum SALMER VUN DE HUTZELSCHWEIZ