Orginal Titel: Butterfly (DANYEL GERARD)
Krabbe CD Nr. 3 " Sou muß es seu "

HAWWERBREI

Unsern Hoannes, hoat's seit neischdem oan de Gall.
Un es zwickt'en, un es Zwackt'en iwwerall
Un der Dokter sejgt mim saufe is es aus is es vorbei.
Ja fär dich gibt's nur noch Hawwerbrei.

Hawwerbrei, na Hawwerbrei, des mim saufe is' vorbei
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, aus un ferdisch un vorbei.

Doch der Brei, dut dem Hoannes gar net gut.
Er verliert oam Läwe spaß, verliert de Mut.
Un soi Kätsche sejgt zu ihm,
 mach domit schluß ich werr sunscht Scheih
Doddlisch is doi Ding schun, fascht wie Brei.

Hawwerbrei, na Hawwerbrei, des mim saufe is' vorbei
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, aus un ferdisch un vorbei.

Un der Hoannes, nimmt den Roat vum Kätsche ou.
Seift en Halwe, fühlt sich wohl un is glei frou.
Un off oamoal, hot er Hawwer, ja den Hawwer ohne Brei.
Un der Dokter is ihm einerlei.

 Hawwerbrei, na Hawwerbrei, des mi'm Brei, des is vorbei
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, aus un ferdisch un vorbei.
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, des mi'm Brei, des is vorbei
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, aus un ferdisch un vorbei.
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, des mi'm Brei, des is vorbei
Hawwerbrei, na Hawwerbrei, Gall du bischt mer einerlei.
Einerlei, Ja Einerlei.......

Gegeben im Juli 1999 vum SALMER VUN DE HUTZELSCHWEIZ