Orginal Titel: Im Wagen vor mir 
Krabbe CD Nr. 3 " Sou muß es seu 

IM AUTO VOR MER
IM AUTO VOR MER FEÄHRT E DICKIE TRUTSCHEL,
DIE WIEGT BESCHTIMMT DREI ZENTNER ODDER MEÄ,
ER'N KOPP, DER SIEHT VUN HINNE AUS GROAD WIE EN DICKE BALL,
ACH GOTT, WOANN DIE SOU DICK IS IWWERALL.

WOAS GLOTZT DIE KUH DONN DAUERND IN DE SPIEGEL?
UN HÄIBT DIE HOAND UN WINKT MER DAUERND ZU
ICH GLAAB, DIE KOANN KOA AUTO FAHRN, VOR LAUTER FETT UN SPECK.
MACH ZU, DU OALDIE TRUTSCHEL, SCHAFF DICH WEG.

WIE SCHEE UN GOLDISCH, KNUDDLISCH, GUCKT DER MICH OU ( Ou Gott, Monn, fahr zu! )
ER HOT E G'SISCHT GROAD WIE EN JUNGE GOTT.      ( Sahnetörtschen hä )
SCHUN DREI MOL HOT ER LICHTHUP GÄWE, OACH WOAS IS DES SCHEE,
EN SAHNEKUCHE, DEN, UN SÜßE TEE.           ( Ou woas e Gluck )

EN PLATTFUß, DER WER JETZT GROAD FÄR MICH RISCHDISCH, ( Jetzt guck na, woas se schafft )
DONN DET ICH HOALDE, UN ER SICHER AA.         ( A, ich glaab's wohl net )
ER DET MER HELFE MISSE, UN ZUM DOANK DET ICH IHN KÜSSE
UN ZUM SCHLUß, DONN WEÄRN MER SICHER MONN UN FRAA  ( Monn, woas e Kuh )

DES AUTO VOR MER KOANN OAM RISCHDISCH LAAD DUH,
VUN DEM GEWICHT SIN FASCHT DIE REIFE PLATT.
WIE DIE DO IN DES AUTO KIMMT, BEI DEM GEWISCHT, DES GARNET STIMMT.
DIE GRIESCHDE NIE IM LÄWE RISCHDISCH SATT.

MER DEN DONN HEIERN, WEÄRN ZOAMME GLÜCKLICH   ( Ou, woann de sou oanie eufengscht... )
UN KINNER HEDDE MER GONZ AARIG VEEL.      ( do bisch'de äwer g'schdrooft )
ICH DET IHN DONN VERHETSCHLE UN ICH DET IHN NUR VERDÄTSCHLE
UN DONN IM BETT DES WUNDERBARE SPEEL!      ( Die un en Strick )

BIEG ENDLICH OAB, DU GEJSCHT MER OF DE SENKEL.
ACH GOTT, SIE MACHTS, ICH GLAAB ICH WER ZUM STIEÄ.
WIE KOANN NA SOU WOAS AUTO FAHRN, BEI DEM GEDOANKE WÄRD MER'S WARM,
ICH GLAAB, ICH BRAUCH JETZT ERSCHT E MOL E BIER.

Gegeben im MAI 1998 vum SALMER VUN DE HUTZELSCHWEIZ