Orginal Titel: SIERRA MADRE 
      Krabbe CD Nr. 3 " Sou muß es seu " 
 Mach daß er gejt
Das Lied vom ewigen Ständer

Woan de Owend kimmt
Un es Licht, des gejt loangsoam aus.
Sejgt die Mutter zum Vadder,
Ei Baba, kumm loass en moal raus.
Doch des Ding is kaputt,
ja es will heit oafach net gej.
Ja doann hilft nur Viagra
Un zack un schunn dut er stej.

VIAGRA, VIAGRA mach daß er gejt.
VIAGRA, VIAGRA, daß er stejt.
VIAGRA, VIAGRA, mach daß er gejt.
VIAGRA, VIAGRA, daß er stejt.

Woan de Morjend kimmt,
is die Sach noch loang net vorbei.
Sejgt de Vadder zur Mutter,
ei Mama, mach dich noch e mol frei.
Un die Mama guckt niwwer
Un sieht, daß es noch e mol gejt.
Un sie rieft doank, Viagra
Moin Gott, ei guck na er stejt.

Baba ei Baba, guck na er gejt.
Baba ei Baba, guck er stejt.
Baba ei Baba, guck na er gejt.
Baba ei Baba, guck er stejt.

Viagra, Viagra, doank daß er gejt.
Viagra, Viagra, daß er stejt.
Viagra, Viagra, doank daß er gejt.
Viagra, Viagra, daß er stejt.

Gegeben im Sept 1998 vum Salmer vun de Hutzelschweitz