Orginal Titel: We will Rock you 
Krabbe CD Nr. 3 " Sou muß es seu "

Mer gejhn off die Fastnoacht

Schnell en Steppel Worscht un e Bier fär de Dorscht, 
oder en  Woi, des muß schun soi. 
Die Bawett sejgt zum Sepp, auf du oalder Depp, 
mer misse  off die Gass, des gibt en Spaß. 

Ref.: Mer gejhn off die Fastnoacht, 
Weil des sou  en Spaß macht !. 

Seppel bischde ready, hoschde doi Konfetti 
Un die Eckwegflasch,  in de Jackedasch. 
Hock doch moal doin Hut uff, mer mache oaner druff, 
naus aus  em Haus un aus die Maus. 

Ref.: Mer gejhn off die Fastnoacht, 
Weil des sou en Spaß  macht !. 

Mich erkennt koaner, ich gejh als Indioaner 
Un du als Clown, mit em dicke  Ballon. 
Hörschdes schun, es Tschingderassa Bum, 
mer misse off die Gass, des gibt  en Spaß. 

Ref.: Mer gejhn off die Fastnacht, weil des sou en Spaß macht.

Gegeben 1996 vum Froanke Schorsch vun de Lehrstroaß