Orginal Titel: Über 7 Brücken mußt du gehn(Peter Maffay)
Krabbe CD Nr. 2 " Tschingderassa Bum "
Noch de 7te Kneip do muschde gejh

Moanschmol macht die Oald dehoam dich goanz verrickt. 
Moanschmol fühlscht du dich sou rischdisch unnerdrickt. 
Moanschmol gibt se absolut koa Ruh. 
Moanschmol schläjgt se mit de Brootpoann kräfdisch zu. 
Moanschmol is der alles goanz egal.    
Moanschmol hoschde gaa koa onnrie Wahl. 
Moanschmol waaschde aa schun goanz genaa:    
Kimschde hoam, donn krieschde Krach mit doinre Fraa. 

Ref.: Noch de 7te Kneip, do muschde gejh, 
weil sunscht seifscht de oafach immer mejh. 
7we Hütschin noch und du hoscht Gaas, 
un donn waaschde nimmej, wie de haascht.

Moanschmol wachschde morjens uff und waascht vun nix. 
Moanschmol hoschde in de Jack en Riese-Schlitz. 
Moanschmol bischde wie vum Fieber kroank. 
Moanschmol wachschde uff im Wäscheschroank. 
Moanschmol bischde morjens ohne Geld. 
Moanschmol stellschde fescht, du bischt koan Held. 
Moanschmol leischde und steigscht garnet uff. 
Moanschmol setschde glei noch oaner druff. 

Ref.: Noch de 7te Kneip.....

Moanschmol hockde do un trinkscht en Woi. 
Moanschmol stelschde fescht: Heit muss es soi!    
Moanschmol zwiefelscht du oan doim Verschtoand. 
Moanschmol bischde außer Roand un Boand. 
Moanschmol trinkscht de Schnaps un moanschmol Bier. 
Moanschmol hockschde do bis frieh um vier. 
Moanschmol wärd der's schun beim Trinke klaa: 
Kimschde hoam, donn hoschde Krach mit doinre Fraa. 

Ref.: Noch de 7te Kneip......
Gegeben 1991 vum 
Salmer vun de Hutzelschweiz