Orginal Titel.: Mein TOOT TOOT (Leinemann) 
Krabbe CD Nr. 2 " Tschingderassa Bum "


QUELLKARTOFFEL MIT DUPP DUPP


Ref.: Quellkartoffel mit dup dup, 
Quellkartoffel mit dup dup. 
Weil des uns sou gut dut. 
Quellkartoffel mit dup dup. 2X 

1.) Hej Oaldie, hol de Wache raus, 
mer fahrn jetzt off de Acker naus, 
weil die Kartoffel misse raus, 
doann es gibt heit dup dup. 
In de Deller noi mit Platsch, 
kimmt de Schmeerkees als en Tatsch, 
vun dem Rindvieh, uns´r Rees, 
die gibt dodezu de Kees. 

Ref.: Ja es gibt heit dup dup, 
Quellkartoffel mit..................... 2X 

2.) Die Dejä gejht uff, es kimmt e'reu, 
de Karl mim Häwwel Ebbelwoi, 
ä setzt sich zu uns oan de Disch, 
ou es gibt heit dup dup. 
De Spaß is grouß, mejär schwarde noi, 
weil dup dup, des is wärglisch feu. 
Ä sejgt dann noach em gloane Weilsche 
Dup dup is es Owägeilschde. 

Ref.: Ja es gibt heit dup dup, 
Quellkartoffel mit..........................2X 

3.) Selbscht die Kinner vun de Gaß. 
Sinn off dup dup rischdisch naß. 
Un sie flippe als ball aus, 
gibt´s bei uns als dup dup. 
Woan oaner dup dup noch net kennt, 
dä hot soi Läwe halb verpennt, 
weil jedem vun uns is des klaa, 
Dup dup, des is wunderbar. 

Ref.: Ja es gibt heit dup dup , 
Quellkartoffel mit..................2X
 
Gegeben 1986 vum 
Salmer vun de Hutzelschweiz